A1 - Anfänger (Deutsch)
Hausaufgabe 22.04.2018 - Gruppe: Angela Merkel

Kapitel 6:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_tagesablauf.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_personalpronomen.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_studentenleben.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_heutegestern.htm

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_universitaet.htm

Kapitel 6: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_perfekt.htm https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_tagesablauf.htm https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_personalpronomen.htm https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_studentenleben.htm https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_heutegestern.htm https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k06_universitaet.htm

Kontakt: https://www.facebook.com/buen.ibishi1

5adc8a546fc40.png
5adc8a551a248.png
5adc8a557226f.png
5adc8a559d03a.png
5adc8a56d8219.png
5adc8a5702c8e.png

![5adc8a546fc40.png](serve/attachment&path=5adc8a546fc40.png) ![5adc8a551a248.png](serve/attachment&path=5adc8a551a248.png) ![5adc8a557226f.png](serve/attachment&path=5adc8a557226f.png) ![5adc8a559d03a.png](serve/attachment&path=5adc8a559d03a.png) ![5adc8a56d8219.png](serve/attachment&path=5adc8a56d8219.png) ![5adc8a5702c8e.png](serve/attachment&path=5adc8a5702c8e.png)

5adcd1417574c.png
5adcd15155e01.png
5adcd16f0eb05.png
5adcd17d3e596.png
5adcd18b499d5.png
5adcd19aec72a.jpg

![5adcd1417574c.png](serve/attachment&path=5adcd1417574c.png) ![5adcd15155e01.png](serve/attachment&path=5adcd15155e01.png) ![5adcd16f0eb05.png](serve/attachment&path=5adcd16f0eb05.png) ![5adcd17d3e596.png](serve/attachment&path=5adcd17d3e596.png) ![5adcd18b499d5.png](serve/attachment&path=5adcd18b499d5.png) ![5adcd19aec72a.jpg](serve/attachment&path=5adcd19aec72a.jpg)

5add93c905acc.png
5add93c951451.png
5add93c9a5757.png
5add93ca131ec.png
5add93cbd6dc0.jpg
5add93cda7489.png
5add93cdd131d.png

![5add93c905acc.png](serve/attachment&path=5add93c905acc.png) ![5add93c951451.png](serve/attachment&path=5add93c951451.png) ![5add93c9a5757.png](serve/attachment&path=5add93c9a5757.png) ![5add93ca131ec.png](serve/attachment&path=5add93ca131ec.png) ![5add93cbd6dc0.jpg](serve/attachment&path=5add93cbd6dc0.jpg) ![5add93cda7489.png](serve/attachment&path=5add93cda7489.png) ![5add93cdd131d.png](serve/attachment&path=5add93cdd131d.png)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)

5ae371c160830.png
5ae371ce6c348.png
5ae371d8f04ab.png
5ae371e5255b0.png
5ae372002c04e.png
5ae3720df0a51.jpg

![5ae371c160830.png](serve/attachment&path=5ae371c160830.png) ![5ae371ce6c348.png](serve/attachment&path=5ae371ce6c348.png) ![5ae371d8f04ab.png](serve/attachment&path=5ae371d8f04ab.png) ![5ae371e5255b0.png](serve/attachment&path=5ae371e5255b0.png) ![5ae372002c04e.png](serve/attachment&path=5ae372002c04e.png) ![5ae3720df0a51.jpg](serve/attachment&path=5ae3720df0a51.jpg)
123
602
42
13
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft