Show Categories
157
1

Message:
Message:
Koha e tashme - Present tense.
Singular / Njejes
Plural / Shumes
I read - Unë lexoj
We read - Ne lexojmë
You read - Ti lexon
You read - Ju lexoni
He / she reads - Ai / ajo lexon
They read - Ata / ato lexojnë

Koha e shkuar - Paste tense.
Singular / Njejes
Plural / Shumes
I read - Unë lexova
We read - Ne lexuam
You read - Ti lexove
You read - Ju lexuat
He / she reads - Ai / ajo lexoi
They read - Ata / ato lexuan

Koha e ardhme - Future tense.
Singular / Njejes
Plural / Shumes
I will read - Unë do te lexoj
We will read - Ne do te lexojme
You will read - Ti do te lexosh
You will read - Ju do te lexoni
He / she will reads - Ai / ajo do te lexoje
They will read - Ata / ato do te lexojne

Categories
Actions
Hide topic messages
Enable infinite scrolling
All posts under this topic will be deleted ?
Previous
1 ... 3456789 ... 92
Next
With selected deselect topics
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft