Show Categories
7
0
ardideari posted Nov 26 '16 at 11:15 pm

Hi there,
My name is Ardian and I am from Macedonia, the age I won't tell you because that belongs to my privacy, but, I will show you something quite interesting for you and that's THIS FORUM! I programmed and made possible this way of communication for you, my students and my colleagues. Enjoy it and have fun!

80
0
ardideari posted Nov 26 '16 at 9:53 pm
a14
119
0
ardideari posted Nov 26 '16 at 9:23 pm

PAST PERFECT SIMPLE VS PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE


http://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-past-perfect.php

PAST SIMPLE VS. PAST CONTINUOUS
EXERCISE 1:
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises
EXERCISE 2:
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises?ex02
EXERCISE 3:
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises?ex03
EXERCISE 4:
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro/exercises?ex04
EXERCISE 5:
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive.htm
EXERCISE 6:
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_progressive2.htm

Past Perfect and Past Simple
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/past_perfect_simple_past.htm

Present Simple vs. Present Continuous

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_present_progressive2.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises?ex02

WILL VS. GOING TO
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/will_going_to_future.htm
https://elt.oup.com/student/solutions/preint/grammar/grammar_06_012e?cc=mk&selLanguage=en
http://www.usingenglish.com/quizzes/339.html

FUTURE CONTINUOUS VS. FUTURE PERFECT
https://elt.oup.com/student/solutions1stedition/ui_unit_page/unit3/grammar/exercise2?cc=mk&selLanguage=en
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-5110.php

Keto jane disa nga detyrat qe munden te jene te ngjajshme me ato te testeve finale te nivelit A2+

014
167
0

Përshëndetje,
Të nderuar nxënës, student dhe kolegë këtu më poshtë keni të paraqitura disa nga ushtrimet që mundeni ti keni në testin fillestarë të gjuhës angleze në pjesën e gramatikës.

– Present Simple Tense vs Present Continuous Tense (Ushtrime)

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpre-prepro/exercises
http://www.english-4u.de/pres_prog_ex4.htm

– Past Simple Tense (Ushtrime)
http://www.agendaweb.org/verbs/past-simple-regular/index.html (ushtrim me folje të rregullta)
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm (negative form)
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_past.htm (question form)
https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-past-1

Si të jemi më të suksesshëm në pjesën e kohërave gramatikore?!

  1. Mësoni dhe gjeni fjalët kyçe (signal words) ex: – Present Simple: usually, every, sometimes, often, always, never… – Present Continuous: now, right now, listen, look!, look out!, watch out!, at the moment – Past Simple: yesterday, last week, a month ago, before two days, the previous day, last year…
  2. Mësojeni dhe gjeni formën (Positive, Negative apo Question) -Si ta vërtetojmë fjalinë se çfarë forme ka ? – Në rast se mbaron me pikë në fund (.) dhe tregon pohim atëherë është POSITIVE – Në rast se mbrenda fjalisë gjendet ndajfolja NOT si dhe ajo fjali mbaron me pikë (.) atëherë ajo fjali është NEGATIVE – Dhe automatikisht nëse mbaron me pikëpyetje (?) atëherë fjalia është Question form

Shpresoj që ky tutorial të ju ndihmoj. PS mos harroni se për ti kuptuar mirë këto gjëra ju rekomandojmë të ndjekni orët tona drejtpërsëdrejti me profat e shkollës English For Life.

a11
Categories
Actions
Hide topic messages
Enable infinite scrolling
All posts under this topic will be deleted ?
Previous
Next
With selected deselect topics
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft